Algemene Voorwaarden

 

Artikel 1: Algemeen

1.1 De hieronder genoemde algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, aanbiedingen, offertes en diensten gedaan door of van  Into Consciousness, Kamer van Koophandel nummer 89523482, hierna te noemen Coach, de wederpartij wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als Klant.

1.2 Met overeenkomsten wordt bedoelt alle opdrachten waarbij Coach tegen betaling werkzaamheden verricht of producten verkoopt aan Klant.

 

Artikel 2: Overeenkomst

2.1 Overeenkomsten van opdracht komen tot stand door een aankoop te doen via de Website www.intoconsciousness.nl of middels persoonlijk contact met Coach en zijn van toepassing op alle offertes, facturen, werkzaamheden, levering van diensten en producten door of namens Coach.

2.2 Deze voorwaarden zijn tevens van toepassing op eventuele derden die door Coach worden ingeschakeld.

2.3 Coach kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor eventuele fouten op de website, b.v. ten aanzien van prijzen, Klant gaat er mee akkoord dat een eventuele fout wordt rechtgezet en Klant de juiste prijs betaald voor een product of dienst. Coach doet uiteraard al het mogelijke om te zorgen dat de informatie op de Website accuraat is.

2.4 De vermelde prijzen op de website zijn inclusief BTW.

 

Artikel 3: Toepassing Algemene Voorwaarden

3.1 Coach zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

3.2 De overeenkomst eindigt van rechtswege na het verstrijken van een traject. Transformatietrajecten worden gegeven binnen de tijdsperiode zoals op de Website is beschreven, tenzij anders overeengekomen.

3.3 De Algemene Voorwaarden kunnen van tijd tot tijd worden bijgewerkt, van toepassing is altijd de laatste versie van de Algemene Voorwaarden.

3.4 Mocht een Klant de afspraken ten opzichte van een transformatietraject niet nakomen kan Coach beslissen het traject niet langer uit te voeren zonder dat Klant recht heeft op teruggave van betaling.

3.5 Coach staat achter de producten en diensten die zij levert maar kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor de resultaten die bereikt worden door gebruik te maken van de diensten en producten die Coach levert. Resultaten kunnen per persoon verschillen.

3.6 Aangekochte producten of diensten zijn enkel voor de Klant ter gebruik, Klant mag in geen enkel geval een product of dienst aangekocht bij Into Consciousness aan derden aanbieden zonder voorafgaande toestemming van Coach.

 

Artikel 4: Betaling

4.1 Betalingen vinden plaats voor de aanvang van coaching, een traject of de aanschaf van producten, een abonnement wordt per maand gefactureerd. Een traject kan in overleg in termijnen worden betaald. Bij betaling in termijnen vind er aanvang van coaching na de eerste betaling plaats. De volgende termijnen worden van de voren afgesproken. Bij het in gebreken blijven van een termijnbetaling wordt de coaching opgeschort totdat er aan de betaalverplichting wordt voldaan.

4.2 Tarieven die betaald zijn worden gehanteerd voor de op dat moment afgenomen diensten of producten. Coach is ten alle tijden gerechtigd prijswijzigingen door te voeren voor toekomstige diensten of producten.

4.3 Indien een klant niet tijdig de factuur betaalt, is klant in verzuim. Klant is dan een wettelijke rente per maand aan Coach verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat klant in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.

4.4 Alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso)kosten, die Coach maakt als gevolg van de niet-nakoming door Klant van diens betalingsverplichtingen, komen ten laste van Klant. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen tenminste 15% van het verschuldigde bedrag met een minimum van € 75,00.

 

Artikel 5: Aansprakelijkheid

5.1 Coach neemt met de overeenkomst een inspanningsverbintenis op zich en geeft derhalve geen garantie omtrent de resultaten van de opdracht.

5.2 Coach is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, tenzij deze is ontstaan door grove schuld.

5.3 Klant is zelf verantwoordelijk voor de resultaten die bereikt worden na aankoop van diensten of producten.

5.4 In het geval dat Coach een schadevergoeding verschuldigd is die binnen dit artikel valt dient Klant dit binnen 8 dagen na de ontdekte schade aan Coach te melden. Coach kan nooit verantwoordelijk worden gesteld voor een bedrag hoger dan de aangekochte dienst of product.

5.5 Coach is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.

 

Artikel 6: Overmacht

6.1 Indien Coach haar verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig, of niet behoorlijk kan nakomen als gevolg van een haar niet toerekenbare oorzaak, worden die verplichtingen opgeschort tot op het moment dat Coach alsnog in staat is deze op de overeengekomen wijze na te komen.

6.2 Onder overmacht wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of onvoorzien, waarop Coach geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Coach niet in staat is haar verplichtingen na te komen.

6.3 Klant heeft het recht, in geval de situatie als bedoelt in het eerste lid zich voordoet, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk met onmiddellijke ingang schriftelijk op te zeggen.

 

Artikel 7: Geheimhouding

7.1 Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben gekregen.

Artikel 8: Wijziging van de overeenkomst

8.1 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig, schriftelijk en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.

Artikel 9: Reclames

9.1 Reclames met betrekking tot de verrichte werkzaamheden en/of het factuurbedrag dienen schriftelijk binnen 8 dagen na de aankoop van de dienst of product waarover Klant reclameert, dan wel binnen 14 dagen na de ontdekking van het gebrek indien Klant aantoont dat hij/zij het gebrek redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken, aan Coach kenbaar te worden gemaakt.

9.2 Reclames als in het eerste lid bedoeld, schorten de betalingsverplichting van Klant niet op.

9.3 In geval van een terecht uitgebrachte reclame dient Coach in de gelegenheid te worden gesteld om de tekortkoming te herstellen of in overleg een prijsaanpassing te maken.

9.4 Indien de reclame niet tijdig wordt ingesteld vervallen alle rechten van Klant in verband met de reclame.